Fremleje

Fremleje

Det er ifølge foreningens vedtægter tilladt at fremleje sin andelsbolig. Hver gang du fremlejer din bolig skal du forud for fremlejen udfylde følgende to spørgeskemaer:

Registrering som korttidsudlejer

Registrering af korttidslejere

 

Foreningens generalforsamling besluttede for i 2005, at muligheden for fremleje blev er rettighed for beboerne.

 

Proceduren omkring fremleje er beskrevet i vedtægternes § 12, der er gengivet herunder:

 

§ 12

Fremleje:

Stk. 1. En andelshaver kan altid helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer efter lejeloven. Andelshaveren skal meddele bestyrelsen til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor.

Der betales en fremlejeafgift til foreningen på 15 % af den månedlige boligafgift, eksklusiv acontovarme.

Udleje/udlån af enkeltværelser falder uden for nærværende paragraf hvis andelshaveren fortsat bor og er folkeregistertilmeldt i lejligheden.

stk. 2.:

Udleje/udlån er uden begrundelse tilladt for enhver andelshaver, hvis følgende betingelser opfyldes:

  • Andelshaveren må først udleje/udlåne sin lejlighed når han selv har beboet og været folkeregistertilmeldt lejligheden i mindst 2 år.
  • Inden udleje/udlån påbegyndes, skal der udfyldes en fremlejeunderretning, på en af foreningen udleveret blanket. Denne opbevares af foreningen.
  • Udleje/udlån må højst aftales for 6 måneder ad gangen, men kan forlænges i perioder af maksimalt 6 måneder, dog således, at fremlejen ikke kan vare i mere end 2 år ad gangen.

Efter i alt 2 års udleje/udlån, skal andelshaveren igen bo i og være folkeregistertilmeldt sin lejlighed i mindst 2 år, før den igen kan udlejes/udlånes. En andelshaver skal altid selv have haft bopæl i lejligheden i mindst samme periode som lejligheden fremlejes/fremlånes.

En andelshaver må aldrig fremleje/fremlån i en længere periode end andelshaveren sidst selv har boet i lejligheden.

  • Huslejen kan aftales frit mellem andelshaver og fremlejetager. Dog gøres opmærksom på at fremlejeforholdet reguleres af lejeloven, og at aftalen kan indbringes for Huslejenævnet.
  • Ulovlig fremleje/fremlån eller fremleje/fremlån i strid med nærværende bestemmelser om fremleje/fremlån er eksklusionsgrund.
  • Fraflytning uden meddelelse til foreningen er eksklusionsgrund.
  • Før der kan gives tilladelse til lovlig fremleje/fremlån, skal andelshaveren via folkeregistermeddelelser dokumentere at alle betingelser iht. ovenstående er opfyldt.

 

stk. 3.:

Bestyrelsen kan i alle tilfælde nægte tilladelse til fremleje/fremlån hvis:

a. Der har været alvorlige problemer med samme fremlejer før.

b. Bestyrelsen skønner at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, eller andelshaveren udlejer til et højere beløb end det tilladte.

c. Andelshaveren har restancer, og der ikke er truffet aftale om betaling.

d. Det samlede antal voksne personer i en lejlighed overstiger antallet af beboelsesrum.

e. Bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at nægte tilladelse.

 

Der er gået lidt over to år under denne ordning, og bestyrelsen evaluerer, i denne tid, disse to første år.

​ 

Modtag Nyhedsbrev

Få besked om nye lejligheder til salg, eller beboer information

Nyhedsbrevstype


Seneste nyheder