Fremleje

Fremleje

Det er ifølge foreningens vedtægter tilladt at fremleje sin andelsbolig.

 

 

Når du som andelshaver vil fremleje i længere periode:

Du skal udfyldes en fremlejeunderretning, på en af foreningen udleveret blanket. Denne opbevares af foreningen.

Denne underretning skal indeholde følgende information:

- Andelshaver, navn, adresse i forening + kontaktinfo

- Lejer, navn + kontakt info

- Udleje dato fra/til

- Underskrift fra begge, der underskriver at de er bekendt med foreningens vedtægter omkring udlejning/husorden.

 

Når fremlejeunderretningen foreligger, vil Boligexperten blive informeret, der sendes mail med ovenstående data. Boligexperten vil derefter trække yderligere 15% af nettohuslejen, disse 15% dækker administrationsomkostninger m.v. – dette er fastlagt på generalforsamling 2005.

 

Der bestilles nye skilte til postkasse/dørtelefon, vicevært Jan Meincke sætter dem op. 

 

 

Hvis du vil korttidsfremleje din bolig skal du forud for fremlejen udfylde følgende to spørgeskemaer:

Du skal registrere dig som korttidsudlejer

Registrering af dine lejere og lejeperiode 

Der er gået lidt over to år under denne ordning, og bestyrelsen evaluerer, i denne tid, disse to første år.

 

Foreningens generalforsamling besluttede for i 2005, at muligheden for fremleje blev er rettighed for beboerne.

 

 

 

Proceduren omkring fremleje er beskrevet i vedtægternes § 12, der er gengivet herunder:

 

§ 12

Fremleje:

Stk. 1. En andelshaver kan altid helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer efter lejeloven. Andelshaveren skal meddele bestyrelsen til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor.

Der betales en fremlejeafgift til foreningen på 15 % af den månedlige boligafgift, eksklusiv acontovarme.

Udleje/udlån af enkeltværelser falder uden for nærværende paragraf hvis andelshaveren fortsat bor og er folkeregistertilmeldt i lejligheden.

stk. 2.:

Udleje/udlån er uden begrundelse tilladt for enhver andelshaver, hvis følgende betingelser opfyldes:

  • Andelshaveren må først udleje/udlåne sin lejlighed når han selv har beboet og været folkeregistertilmeldt lejligheden i mindst 2 år.
  • Inden udleje/udlån påbegyndes, skal der udfyldes en fremlejeunderretning, på en af foreningen udleveret blanket. Denne opbevares af foreningen.
  • Udleje/udlån må højst aftales for 6 måneder ad gangen, men kan forlænges i perioder af maksimalt 6 måneder, dog således, at fremlejen ikke kan vare i mere end 2 år ad gangen.

Efter i alt 2 års udleje/udlån, skal andelshaveren igen bo i og være folkeregistertilmeldt sin lejlighed i mindst 2 år, før den igen kan udlejes/udlånes. En andelshaver skal altid selv have haft bopæl i lejligheden i mindst samme periode som lejligheden fremlejes/fremlånes.

En andelshaver må aldrig fremleje/fremlån i en længere periode end andelshaveren sidst selv har boet i lejligheden.

  • Huslejen kan aftales frit mellem andelshaver og fremlejetager. Dog gøres opmærksom på at fremlejeforholdet reguleres af lejeloven, og at aftalen kan indbringes for Huslejenævnet.
  • Ulovlig fremleje/fremlån eller fremleje/fremlån i strid med nærværende bestemmelser om fremleje/fremlån er eksklusionsgrund.
  • Fraflytning uden meddelelse til foreningen er eksklusionsgrund.
  • Før der kan gives tilladelse til lovlig fremleje/fremlån, skal andelshaveren via folkeregistermeddelelser dokumentere at alle betingelser iht. ovenstående er opfyldt.

 

stk. 3.:

Bestyrelsen kan i alle tilfælde nægte tilladelse til fremleje/fremlån hvis:

a. Der har været alvorlige problemer med samme fremlejer før.

b. Bestyrelsen skønner at der er tale om erhvervsmæssig udlejning, eller andelshaveren udlejer til et højere beløb end det tilladte.

c. Andelshaveren har restancer, og der ikke er truffet aftale om betaling.

d. Det samlede antal voksne personer i en lejlighed overstiger antallet af beboelsesrum.

e. Bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at nægte tilladelse.

 

 

§ 12 a

Korttidsudlejning:

Stk. 1. En andelshaver kan til enhver tid helt eller delvist udleje sin lejlighed for en kortere periode end de i § 12 nævnte tilfælde, under de i lejeloven til enhver tid gældende regler, i henhold til foreningens vedtægter og med de i stk. 1-4 nævnte begrænsninger.

Stk. 2. For korttidsudlejning gælder følgende: -   Der må maksimalt udlejes i totalt 35 dage per kalenderår. -   Bestyrelsen kan til enhver tid kræve dokumentation for, at der ikke er udlejet i strid med   begrænsningerne i stk. 1-4.

Stk. 3. Ved korttidsudlejning efter stk. 1 pålægges udlejer følgende: -     At meddele bestyrelsen lejeperiodens varighed samt antallet af lejere og at udlevere lejernes kontaktoplysninger, såkaldt meddelelsespligt. -     At omdele meddelelse i den pågældende opgangs respektive postkasser, e-mails, eller anden skriftlig dokumentation, senest 1 uge forud for hver enkelt udlejning med information om udlejningens varighed, antallet af lejere samt udlejers kontaktoplysninger. -     At informere lejerne om og sikre sig at disse overholder foreningens gældende husorden. Informering om husordenen skal senest ske ved lejeperiodens begyndelse. -   At være ansvarlig for skader påført af lejer

Stk. 4. Medlemmets og lejers overtrædelse af reglerne for korttidsudlejning, herunder vilkårene i stk. 1-4, samt lejers overtrædelse af gældende husorden og vedtægter, anses for at være til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed. Det kan efter påkrav medføre indstilling til eksklusion af medlemmet i henhold til § 23, stk. 1, nr. 6.

 

§ 23

Eksklusion:

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde:

6. Når medlemmet overtræder bestemmelserne om korttidsudlejning i § 12 a.

​ 

Seneste nyheder