Husorden og Vedtægter

Vedtægter og Husorden

Vedtægter

Foreningens vedtægter er taget ud af "standard vedtægterne for andelsboligforeninger", og de er - som sådan - standard. 
Tilpasset et langt stykke af vejen, men "bredt anvendelige".
Derfor er alle vedtægterne heller ikke lige aktuelle, som tiden går, og virkeligheden ændre sig.
Vi må derfor aldrig holde op med at tilpasse vedtægterne, blive ved, sådan at vi til sidst har, - lige de vedtægter og regler der passer os og lige i dette hus.

Vedtægterne er senest tilpassede ved GF 2017 - de kan hentes herunder i PDF.

 Hent Vedtægter som PDF

 

Husorden

(for English, see below)

En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til et godt klima blandt beboerne.
Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Husorden er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand.

Bemærk: Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen. For lejere ophævelse af lejemål.

 

Håndtering af affald

Køkkenaffald og lignende
Anbringes i containerne i portene i Njalsgade 2 og 22. Storskrald anbringes i porten i Egilsgade 9. Dette gælder for hårde hvidevarer, gamle PC'er etc. Herudover er det beboernes pligt selv at fjerne byggeaffald.
Papir, aviser og telefonbøger anbringes i papircontaineren i portene i Njalsgade 2 og 22. Miljøbelastende affald stilles i porten i Egilsgade 9.

Det er STRENGT FORBUDT at smide husholdnings affald i porten til storskrald.
Affald og andre effekter som forefindes på for- eller bagtrapper, fjernes af viceværten mod et tillæg på kr. 500,-, som opkræves over huslejen.

 

Brandbare væsker
Disse skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på køkken-, hovedtrapper og fællesarealer.
Disse skal henstilles i porten i Egilsgade 9.

 

Affaldssortering

Se egilshus affaldssorteringsguide for gode råd om affaldssortering.

 

Benyttelse af lejligheder

 

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr.

 

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpermidler skal installeres således, at de ikke ved støj, eller på nogen anden måde, er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af vaskemaskiner, boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 21.00 og 07.00, i weekenden dog ikke mellem kl. 21.00 og 09.00.

 

Vaskemaskiner
Vaskemaskiner skal være fast installeret. Dette gælder også topbetjente vaskemaskiner. Vi henviser i øvrigt til Beboermappen.

 

Musik
TV, radio og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for andre. Dette gælder også ved benyttelse af tagterrasser og altaner. Ved afholdelse af fest bør beboeren advisere de øvrige beboere i god tid og i øvrigt holde vinduerne mod gården lukket.

 

Opvarmning
Af hensyn til ejendommens sundhed, henstilles beboeren til at holde en rumtemperatur på min. 16 grader C. I vinter-halvåret må radiatorens ventiler aldrig være lukket helt til.

 

Udluftning
Udluftning må ikke foretages til trappeopgangene. Beboerne bør daglig lufte grundigt ud, så fugtskader i lejligheden undgås.

 

Benyttelse af fællesarealer og gården

 

Hoved- og køkken-trapper samt porte
Disse må ikke benyttes til opbevaring og henstilling af affald og div. ting og sager. Flugtvej skal være fri. Døre og porte skal holdes aflåst således, at kun beboere har adgang. For at begrænse indbrud og tyveri mest mulig henstilles det til beboerne ikke at lukke folk ind i opgangene uden at have sikret sig, at disse har et lovligt ærinde. I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i kælder- og trapperum holdes lukket.

 

Cykler, legevogne og lignende
Disse må ikke henstilles på ejendommens trapper, opgange eller porte. Der henvises til cykelkældrene i gården.

 

Fodring
Fodring af fugle og katte samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
Årsagen er enkel; Rotter.

 

Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen.

 

Gårdanlægget
Må benyttes af alle ejendommens beboere samt disses gæster. Se i øvrigt ordensregler for gården. Brug af musik må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.

1. Gården er til for beboerne og deres eventuelle gæster.
2. Døre og porte med adgang til gården skal holdes aflåste.
3. Nøgler til gården må ikke overdrages til uvedkommende.
4. Kørsel med og parkering af cykler, anhængere, knallerter og motorcykler i gården og porte er forbudt. Fjernes uden ansvar.
5. Fodring af fugle og andre dyr er forbudt.
6. Storskrald af enhver art må ikke opbevares i gården. Evt. henvendelse til varmemester.
7. Aktiviteter i gården må ikke, ved støj eller lignende, være til gene for andre beboere. Boldspil er forbudt. Som hovedregel bør der være ro efter klokken 22:00
8. Hærværk på gårdens materiel medfører erstatningspligt.
9. Overtrædelse af ovenstående har almindelig gældende retsvirkning.
10. Brug gården. Brug den med omtanke. Vis hensyn.

 

Graffiti
Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelser medfører erstatningspligt for gerningsmanden. Skaden anmeldes på ejendomskontoret.

 

Børns legetøj
Legetøj eks. dukkevogne, legeredskaber og lign. bedes samlet og henstillet i legearealet eller kælderen efter brug, således at de ikke er til gene eller fare for beboerne.

 

House rules

A housing cooperative is a miniature community. Residents become more or less dependent on each other - sharing responsibility and privileges, and it is therefore natural to lay down certain general rules, in order to contribute to a good climate among residents.

The rules of this house order are set both to protect the residents and the property. It creates peace and satisfaction if everyone agrees to the necessity of showing consideration for each other.

The house rules are at the same time a part of the effort to create tranquillity and order of for residents, keeping the property and the common-areas in good condition.

Note: Repeated violations of the house order may result in exclusion of the association or termination of leases for tenants.

Waste management
Kitchen waste
Is to be placed in the containers in the gates at Njalsgade 2 and 22. Bulky waste is to be placed in the gate at Egilsgade 9. This applies to white goods, old PCs etc. In addition, it is the duty of the residents to remove building waste, witch may not be placed in the common waste bins!

Paper, newspapers and telephone books are to be placed in the paper containers in the gates of Njalsgade 2 and 22. Environmentally hazardous materials shall be disposed in the gate in Egilsgade 9. It is HIGHLY PROHIBITED to throw household waste in the areas for bulky waste.

Waste and other effects that are present on the front- or back stairways will be removed by the janitor for a surcharge of DKK 500, - charged over the rent.

Flammable liquids
These must always be stored in accordance with applicable fire regulations and should never be kept in front- or back stairways and common areas.

Flammable waste should be disposed at the gate in Egilsgade 9.

Use of apartments
Pets
It is not allowed to keep pets.

Noise
Washing machines and other technical aids must be installed such that they do not bother the property or its residents, by excessive noise, nor in any other way. The use of washing machines, drills and other noisy tools must not take place between 21:00 and 07:00 Mo-Fri, during the weekend, not between 21:00 and 09:00.

Washing machines
Washing machines must be permanently installed. This also applies to top-top-loaded washing machines. In addition, we refer to the Household Information folder.

Music
TV, radio and other noisy entertainment may only be exercised in such a manner that it is not of inconvenience to others. This also applies when using roof terraces and balconies. In the event of a party, the resident should advise the other residents in good time and, in addition, keep the windows facing the backyard closed.

Heating
For the sake of the property's health, the resident is advised to keep a room temperature of min. 16 degrees C. In the winter the radiator valves must never be closed completely.

Ventilation
Ventilation must not be carried out to stairways. Residents should ventilate daily/thoroughly so that moisture damage in the apartment is avoided.

Use of common areas and the back-yard
Main and kitchen stairs as well as gates
These must not be used for storage and/of waste. All emergency evacuation pathways must be kept free. Doors and gates must be locked so that only residents have access. In order to limit burglaries and theft, it is best advised residents not to let people trough the entrance without making sure that they have a legitimate errand. In rain, snow, frost and storm, all windows in the basement and staircase must be kept closed.

Bicycles, wagons and the like
These can not be kept on the stairs, runners or gates of the property. Use the bicycle cellars in the backyard.

Feeding
Feeding of birds and cats as well as throwing bread, etc. from the windows is not allowed. The reason is simple; Rats.

Fireworks
Fireworks must not be ignited anywhere on the property.

The backyard
Is to be used by all residents and their guests. You can find more info in Backyard Information. Use of music must not be bothersome to other residents of the property.
1. The backyard is for the residents and their guests.
2. Doors and gates with access to the yard must be kept locked.
3. Keys to the backyard must not be given to unauthorized persons.
4. Driving and parking of bicycles, trailers, mopeds and motorcycles in the yard and gates is prohibited. Items will be removed without responsibility.
5. Feeding of birds and other animals is prohibited.
6. Large litter of any kind must not be stored in the yard. Contact the janitor for inquiries.
7. Activities in the yard must not, in the case of noise or the like, be bothersome to other residents. Ball games are forbidden. As a rule, there should be peace after 22:00
8. Damage on the backyard equipment entails liability.
9. Violation of the above has general legal effect.
10. Use the backyard. Use it with care. Show respect.

Graffiti
It is prohibited to draw and paint on the property's woodwork and walls, or otherwise damage the property or its contents. Violations imply liability for the culprit. Damages can be reported at the Administration Office.

Children's toys
Toys such as prams, playground equipment and the like, ar to be collected and placed in the play area or basement after use, so that they do not endanger or bother the residents.

Seneste nyheder