Køber information

Køber info

Hvis du vil købe andelslejlighed I Egilshus...

...en der række ting du skal være opmærksom på.

 

Før Køb

Inden du begynder at byde løs, så er det en god ide at have undersøgt markedet, og ikke mindst at vide hvilket beløb man kan købe bolig for – med andre ord at få lavet en kreditvurdering og forhåndsgodkendelse af ens egen bank, på den måde vil et eventuelt køb også gå hurtigere igennem, da banken og du så har lavet forarbejdet. Er der en specifik andel du kigger på, kan du tage salgsopstillingen, årsregnskab og referat fra seneste generalforsamling med, disse 3 dokumenter kan du finde på egilshus.dk

Andelene i Egilshus sælges efter følgende princip når de bliver slået op:

De første 14 dage tilbydes de udelukkende til intern venteliste, dette er andelshavere der er bosiddende i ejendommen. De har fortrinsret.

De næste 14 dage er andelen reserveret til ekstern venteliste, denne kan man blive skrevet op på hvis en herboende andelshaver indstiller en til det – man kan ikke selv skrive sig op.

Hvis andelen efter de 2x14 dage ikke er solgt til intern eller ekstern liste, udbydes den i det vi kalder ”frit salg” – her kan andelshaver i og for sig indstille hvem som helst til at købe den, og alle udefra kan byde på den. Der er ingen anciennitet eller førsteret til den der evt. henvendte sig først, andelen tilfalder den der først kan fremvise et købsbevis eller forhåndsgodkendelse fra banken.

Hvis du har fundet en andel du vil se på, kan du henvende dig til sælger, kontaktoplysninger står på salgsopstillingen. Sælger er forpligtet til at vise andelen frem – dog kan sælger vælge kun at fremvise til de respektive ventelister indenfor den angivne tid og først derefter fremvise til folk udefra for ikke at blive overrendt. Vi anbefaler dog at folk viser frem til flest muligt.

Ved fremvisning skal sælger mod forlangende fremvise vurderingsrapport (her i enedommen tillades p.t. kun lejlighedsvurdering.dk som kender huset gennem mange år), samt el- og vvs-syns rapporter. Sælger har pligt til at oplyse evt. fejl/mangler.

Prisen for andelen kan aldrig overstige den angivne værdi fra årsregnskabet, tillagt evt. forbedringer, løsøre og hvad der er af overdragelses- og indflytningsgebyrer. Sælger kan dog vælge at sælge lejligheden med nedslag hvis vedkommende ønsker det.

Under køb

Er du interesseret i at købe en given andel, skal du underrette både køber og boligkontoret (abe@egilshus.dk) ved at sende en mail til begge hvor du klar angiver hvilken lejlighed du byder på. (hvis du skulle byde på flere fra foreningen skal du oplyse dette med en prioriteret liste til boligkontoret).

Boligkontoret vil ved afslutning af ventelistefristen eller hvis andelen er i ”frit salg” kort efter se på indkomne bud og sortere efter max bud prisen (op til den angivne udbudspris, pt sælges boliger til prisen, men vi ser også folk der byder under – sælger kan dog vælge ikke at acceptere lavere bud).

Ud fra bud prioriteres efter anciennitet på intern/ekstern venteliste. Øverste på listen kontaktes, øvrige bydere kontaktes i første omgang ikke, der afventes svar med kort responstid fra vedkommende der står øverst.

Vender vedkommende ikke tilbage, eller trækker vedkommende sit bud tilbage, går boligkontoret videre på listen og så fremdeles.

Det er derfor en god ide at have forarbejdet med banken i orden, da det ikke accepteres at man som køber først efter man er blevet kontaktet først skal i gang med at undersøge om man overhovedet kan blive godkendt til pågældende køb.

Når køber har vendt tilbage med godkendelse af købet, bliver der udfærdiget kontrakt ud fra salgsopstilling og hvad køber/sælger har aftalt om køb af evt. løsøre og evt. fradrag i forhold til salgsopstillingen.

Hertil skal bruges fuldt navn, cpr-nr og adresse på de(n), der skal stå som ejer.

Der udfærdiges ikke længere et andelsbevis, kontrakten gør sig gældende herfor i stedet.

I kontrakten vil der fremgå hvornår andelen kan overtages fra og hvornår der skal deponeres det angivne salgsbeløb i banken.

Der aftales tid med køber/sælger om underskrivelse af kontrakten på boligkontoret. Når begge har underskrevet, skal formand/næstformand og 2 fra bestyrelsen skrive kontrakten under.

Som regel går der fra deponering af penge 6-8 bankdage til overdragelse kan ske. Boligexperten som er ejendommens administrator skal lave papirarbejde, herunder indfrielse af evt. gæld og tinglysning af pantebreve m.v.

Du aftaler med sælger hvordan I håndterer nøgleoverlevering.

Efter køb

Velkommen til! Der er p.t. ikke nogen velkomstpakke eller lign, men en god ide at mødes med sælger på adressen og se at lejligheden er i samme stand som ved fremvisning og ikke har andre fejl og mangler end det der er beskrevet i el-vvs og vurderingsrapporterne.

På indflytningsdagen er det vigtigt at du (meget gerne sammen med sælger) får aflæst og dokumenteret el, evt. gas, varme.

Der er frit valg på hvilket elselskab du vælger, Hofor står for gas og Ista står for varme (dette tilmeldes du automatisk gennem Boligexperten), det andet skal du selv tilmelde dig med angivelse af indflytning på overdragelsesdagen.

Ligeledes skal du også tilmelde dig internet/tv/telefoni – vores udbyder Bryggenet bruger danskkabel.tv som hovedleverandør, de har blandt andet Yousee som underleverandør. Ejendommen er medejer af Bryggenet og har fået lavet egen kabling, dette bliver du opkrævet et lille beløb for hver måned.

Når du har dokumenteret aflæsningerne, er det en god ide at sende billeder af dette til boligkontoret (abe@egilshus.dk) til dokumentation ved evt. senere twistere.

Hvis du, efter overtagelsen, finder fejl eller mangler i din nye andel, så har du en frist på 5 dage til, skriftligt at kontakte andelsforeningen, efter denne frist udbetales købssummen til den sælgende part og foreningen har herefter ikke mulighed for at hjælpe med at dække eventuelle mangler.

Det er altså 5 dage fra overdragelsesdatoen.

Du har som køber af en andelsbolig en fortrydelsesret. Det er meget sjældent vi ser denne anvendt, men muligheden er der. Lovgrundlaget er beskrevet herunder:

§765: Fortrydelsesret

Ved køb af f.eks. andelsbolig kan man fortryde, som køber bør du kende denne ret, beskrevet herunder.

Med virkning fra d. 01.01.1996 er der indført regler om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom. Reglerne findes i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

1. Hvilke ejendomme?

Reglerne gælder for aftaler om køb af

$11.       fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, dvs. en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

$12.       en andel i en andelsboligforening, hvor boligen er opført, samt

$13.       køb af aktie og anpartslejligheder, obligationslejligheder,

Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af

$11.       fast ejendom på auktion afholdt af fogedretten, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion og køberen vidste eller burde vide dette.

$12.       landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt.

$13.       timesharelejligheder

$14.       andelsboliger, der endnu ikke er opført

Reglerne om fortrydelsesret gælder også, når du bliver højestbydende ved en budafgivning i lukket kuvert til mægleren eller direkte til sælgeren.

2. Hvordan fortryder man?

Du kan frit trække dit købstilbud tilbage, så længe dette ikke er accepteret af sælgeren. Normalt er et købstilbud bindende inden for en vis acceptfrist, men dette gælder ikke ved tilbud om køb af ejendomme, som er omfattet af reglerne om fortrydelsesret. Der skal ikke betales gebyr i denne situation.

Når sælgeren har accepteret dit købstilbud, og der dermed er indgået en bindende aftale, har du fortrydelsesret, men da kun, hvis du opfylder forskellige betingelser:

2.1 Fortrydelsesfristen

Du skal sende et brev til sælgeren eller dennes repræsentant, hvor du meddeler, at du træder tilbage fra aftalen. Brevet skal være kommet frem senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, dvs. det tidspunkt, hvor sælgeren accepterede dit købstilbud. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fortrydelsesfristen, jf. § 13. Er aftalen indgået ved din accept af sælgers salgstilbud, regnes 6-dages fristen fra det tidspunkt, hvor salgstilbuddet er kommet dig til kundskab. Da du har bevisbyrden for, at brevet er kommet frem, vil vi råde dig til at sende brevet anbefalet.

Fortrydelsesretten gælder fra aftalens indgåelse, uanset om aftalen er endelig eller betinget af et eller flere forhold, f.eks. af, at købers advokat godkender aftalen. Hvis advokaten i det nævnte eksempel ikke godkender aftalen, er betingelsen for aftalen imidlertid ikke opfyldt, og der bliver i så fald ikke tale om at benytte fortrydelsesretten efter loven. Sådanne aftalte betingelser gælder således ved siden af fortrydelsesretten, og hvis de ikke opfyldes, falder handlen bort, uden at der skal betales godtgørelse.

2.2. Godtgørelse

Du skal inden udløbet af den nævnte 6-dages frist betale sælgeren en godtgørelse på 1 pct. af den nominelle købesum. Du kan med frigørende virkning betale godtgørelsen til den medvirkende ejendomsmægler. Du skal dog ikke betale godtgørelse, hvis aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. Går aftalen ud på køb af en grund samt ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden skal du heller ikke betale en godtgørelse på 1 pct., men entreprenøren kan alene kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.

2.3. Hvis du har taget ejendommen i brug

Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen i din interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig. Du har som køber bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

2.4. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst

Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Har du betalt en del af købesummen, skal sælgeren ved tilbagetrædelse straks tilbagebetale det modtagne med fradrag af godtgørelsen på 1 pct. af købesummen. 

Da du skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen, hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, gør du klogt i altid at sørge for, at der i købsaftalen indføjes et forbehold om advokatgodkendelse. Du kan på denne måde få fortrydelsesret uden at det koster 1% af købesummen.

Modtag Nyhedsbrev

Få besked om nye lejligheder til salg eller beboer-information.

* påkrævet
Vælg ønsket nyhedsbrev *

Hvor ligger Egilshus ?

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.